<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">

BLOGG

Her finner du nyheter om Cefalo og fagstoff om IT-outsourcing.

Disse 4 faktorene avgjør om utviklingsprosjektet trygt kan outsources

Per Einar Myklebust | 15.02.2019

In-house eller outsourcing? Er prosjektet egnet, kan du få like solid arbeid fra Dhaka som fra Lysaker.

Få bedrifter har outsourcing som førstevalg. Det er kanskje tabu å si som outsourcing-selskap, men som regel er det manglende tilgang på lokale utviklere som gjør at bedrifter går i dialog med oss eller andre aktører. Helst ville nok de fleste hatt faste utviklere på huset.

Dette betyr heldigvis også at mange blir positivt overrasket over hvor greit outsourcing faktisk fungerer dersom du vet hva du driver med. Det er ingenting i veien for at du kan få like solid arbeid fra Dhaka som fra Lysaker.

Men – og det er et men – noen prosjekter og bedrifter egner seg bedre for outsourcing enn andre. Vi har definert noen hovedkriterier som kan hjelpe deg med å avgjøre hvor utfordrende det vil bli å outsource prosjektet. Scorer du godt på disse, går du sannsynligvis en lys outsourcing-fremtid i møte.

1. Prosjektets varighet

Det mest krevende med å få i gang et outsourcing-prosjekt er å sørge for skikkelig onboarding. Vi har tidligere snakket om hvordan du reduserer problemer med kulturforskjeller ved å etablere en felles bedriftskultur, og å skape noen felles referanserammer. Kort sagt – å bli kjent med hverandre.

Har du faste utviklere hjemme er dette så klart enklere. Du kjenner dem, dere deler en felles kultur, og det er lett å veilede underveis. Et outsourcing-prosjekt vil gjerne kreve noe mer tid både i begynnelsen av prosjektet og i avslutningsfasen. Og det krever en litt annerledes tilnærming også underveis.  

For prosjekter på bare noen måneder, kan det bli utfordrende å få avkastning på oppstartsinvesteringen. Dersom prosjektet er veldig kortvarig, vil en stor prosentandel av tiden dere jobber med utviklerne gå med på opplæring, onboarding og avvikling. Da blir det lite tid igjen til faktisk produksjon.

Er det snakk om mange korte prosjekter på rad kan det gå fint, men for en enkeltjobb er ikke outsourcing alltid den ideelle løsningen. Outsourcing fungerer best som en langsiktig eller (mer eller mindre) permanent løsning på innhenting av kompetanse. Det er også derfor vi snakker om det som et alternativ til faste ansettelser, fremfor å leie inn en konsulent eller en freelancer.


2. Prosjektets kompleksitet

Naturlig nok spiller også prosjektets kompleksitet inn med forrige punkt. Er prosjektet raskt å sette seg inn i, vil utviklerne raskere kunne begynne å jobbe. Er det derimot snakk om en stor, uoversiktlig kodebase eller et integrasjonsprosjekt med mange involverte parter, blir jobben med ett vanskeligere.

Dette er utfordringer som blir desto større om de må koordineres over digitale kanaler på tvers av mange mennesker, og det er lett å ønske seg at alle satt sammen lokalt. Skal du få et komplisert prosjekt til å fungere distribuert, er du avhengig av gode rutiner for kommunikasjon og prosjektstyring. Å ha god tid til rådighet er også essensielt.

Ikke les dette som at kompliserte prosjekter er umulige å få til via outsourcing. Det er absolutt mulig. Men stor kompleksitet krever god struktur, og at du bruker tiden som kreves i oppstartsfasen på å gi de eksterne utviklerne eierskap og forståelse for hva som skal gjøres, og hva som allerede har blitt gjort. Vær klar over hva som trengs av dere, før dere outsourcer prosjektet.

3. Bedriftens tekniske kompetanse

Langt fra alle bedrifter har stor kompetanse på utvikling i utgangspunktet. Er prosjektet særlig komplisert, kan det være utfordrende for en slik bedrift å styre prosjektet, gi gode oppgavebeskrivelser, og å føle seg trygge på kvaliteten på arbeidet de får tilbake.

Vi anbefaler derfor at dere selv stiller med minst én utvikler eller løsningsarkitekt på huset, som kan legge de overordnede rammene for prosjektet, og som har teknisk kompetanse til å diskutere med de eksterne utviklerne. Alternativt kan dette være en engasjert produkteier eller domene-spesialist.

Hvis dere tar på dere ansvaret for hvordan arbeidet skal gjøres, kan dere lettere outsource utførelsen av det. Om ingen vil ta på seg ansvaret for å lede teamet, er nok ikke outsourcing riktig for din bedrift.

Har dere egne utviklere som kan jobbe parallelt med de eksterne i samme kodebase, er det desto bedre. Det blir ikke nødvendigvis vanskeligere om utvikler-teamet deres er splittet 50/50 på tvers av kontinenter.


4. Bedriftens endringsvillighet

Å inkorporere et nytt team i bedriften vil alltid føre til noen endringer, men om teamet befinner seg på andre siden av kloden, med et annet språk og kultur, vil endringene naturlig nok oppleves som litt mer dramatiske. Det er ikke snakk om å snu bedriften på hodet, men dere må være villige til å tilrettelegge i den grad det er nødvendig.

Her er det typisk tre ting det er snakk om:

  1. Skriv på engelsk. Mye av arbeidsspråket burde legges om til engelsk, selv her i Norge, ettersom det vil gjøre det lettere å inkludere det eksterne teamet i all kommunikasjon.

  2. Bruk agile metoder. Om bedriften har en kultur som kan beskrives som litt ad-hoc, stiller outsourcing større krav til å jobbe strukturert. Ved å bruke for eksempel Scrum eller Kanban, blir fysisk lokasjon en mindre viktig faktor, og daglige møter holder alle oppdatert.

  3. Vær tilgjengelig. Plutselig kan det dukke opp viktige spørsmål hos de eksterne utviklerne, og da er noen nødt til å svare raskt for å komme videre med prosjektet. Sørg for at noen alltid er tilgjengelig på mail, chat, Jira eller videokonferanse (i alle fall innenfor normal arbeidstid).

Hvilken faktor er viktigst?

Av disse fire faktorene, er bedriftens endringsvillighet langt på vei den viktigste. Vi har sett kunder som scorer lavt på de tre første punktene, og likevel opplever stor suksess med outsourcingen sin fordi de tar det fjerde på alvor. Det meste kan løses dersom bedriften er villig til å kompensere for faktorer der de scorer lavt. Som regel innebærer dette å få på plass solide rutiner og struktur for arbeidet.

Punktene er mest verdifulle dersom du ser på dem som akser som viser hvor mye arbeid dere må legge ned i å få outsourcingen til å fungere, fremfor et blankt ja eller nei til om det i det hele tatt vil gå. Alt kan gå med nok innsatsvilje.

Dersom du ser at dere har en del jobb å gjøre på noen faktorer, er det desto viktigere å finne en outsourcing-partner som kan hjelpe til med opplæring og tilrettelegging. Dette burde være en del av den totale pakken dere kjøper. Noe av jobben vil alltid måtte gjøres her på hjemmefronten.

New call-to-action