<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">
Kontakt oss

Åpenhetsloven - Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:

Cefalo AS er et norsk IT-konsulentselskap med hovedkontor i Oslo. Selskapet leverer konsulenttjenester i hovedsak via datterselskapet Cefalo Bangladesh Ltd med hovedkontor i Dhaka, Bangladesh. Kommersiell drift og kundeprosesser gjøres hovedsakelig i Cefalo AS, mens tjenesteproduksjon hovedsakelig foregår i Cefalo Bangladesh Ltd.

Cefalo Bangladesh Ltd har lokalt forankret ledelse i Dhaka som samarbeider tett med ledelsen i Cefalo AS, med fokus på oppfølging av tjenesteleveranser til Cefalo AS sine kunder. Det kommersielle forholdet som leverandør/underleverandør mellom selskapene i konsernet er regulert i et eget avtaleverk. Ledelsen i Cefalo AS gjennomfører 6-12 besøk til Cefalo Bangladesh Ltd pr år, og har individuell og teambasert oppfølging av alle konsulenter, samt administrativt personell.

 

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Styret og ledelsen i Cefalo AS har forpliktet seg til å foreta kontinuerlige aktsomhetsvurderinger og gjennomgå dokumentasjon av disse minimum hvert halvår. Som et selskap med en underleverandør i Bangladesh erkjenner vi betydningen av å gjennomføre grundige aktsomhetsvurderinger for å sikre overholdelse av åpenhetsloven og fremme ansvarlige forsyningskjeder. Vi er forpliktet til å ta alle nødvendige skritt for å sikre at vår virksomhet og våre underleverandører opererer i samsvar med relevante standarder for arbeidsrettigheter, menneskerettigheter og miljøhensyn.

Cefalo AS har etablert en Code of Conduct for ansatte og underleverandører/forretningspartnere. Denne setter grunnleggende krav til etisk standard, påvirkning på miljøet, sikkerhet på arbeidsplassen, ivaretakelse av menneskerettigheter for ansatte og antikorrupsjonstiltak. Vi har også gjennomført en analyse og overordnet risikovurdering av underleverandører og forretningspartnere i Bangladesh og Norge, som grunnlag for hvilke leverandører som vi ber forplikte seg til og signere vår Code of Conduct. Vi erkjenner at aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess, og vi er forpliktet til å kontinuerlig forbedre våre praksiser basert på nye kunnskaper, erfaringer og beste praksis. Vår målsetning er å sikre en ansvarlig og bærekraftig forsyningskjede og bidra til å fremme arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og miljøbeskyttelse i Bangladesh.

Med dette som bakgrunn har Cefalo AS valgt å fokusere på våre undersøkelser mot Cefalo Bangladesh Ltd, samt noen utvalgte forretningspartnere i Norge og Bangladesh. Cefalo AS har i 2023 gjennomført detaljerte undersøkelser hos Cefalo Bangladesh Ltd for å avdekke eventuelle risikoområder og faktiske negative påvirkninger av Cefalos forretningsdrift. Alle konsulenter i Cefalo Bangladesh Ltd har signert samme Code of Conduct som ansatte i Cefalo AS. Mot våre forretningspartnere har fokuset vært rettet mot å forankre Cefalos Code of Conduct, mens hos Cefalo Bangladesh Ltd er det gjennomført flere dyptgående undersøkelser med hensikt å avdekke eventuelle negative konsekvenser.

Konkret er det i 2023 gjennomført flere detaljerte undersøkelser i Cefalo Bangladesh Ltd - blant annet

  • Anonyme medarbeiderundersøkelser som fokuserer på ansatt-tilfredshet, generelle arbeidsvilkår, tilfeller av diskriminering eller andre uheldige forhold. Denne type undersøkelse gjennomføres som standard to ganger i året.
  • En ekstern analyse av Cefalo Bangladesh Ltd sine ansattes kontraktsfestede vilkår sett opp mot lokal lovgivning.
  • En ekstern analyse av sikkerhetsmessige forhold på kontorene som Cefalo Bangladesh Ltd opererer fra.
  • Interne undersøkelser og revisjoner i forhold til personvern og generelle arbeidsvilkår.

Undersøkelsene er gjennomført av interne ressurser, samt eksterne parter som er eksperter på lokale forhold i Bangladesh.

 

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:

Det er ikke avdekket noen signifikante negative konsekvenser for Cefalo AS sin forretningsdrift gjennom undersøkelser og aktsomhetsvurderinger. Mindre avvik har blitt identifisert, og tiltak har blitt iverksatt.

Cefalo vurderer tilstedeværelsen og den kommersielle driften av tjenesteytende virksomhet som et generelt positivt bidrag til Bangladesh sin økonomiske utvikling. Cefalo sysselsetter mer enn 200 teknologer med gode arbeidsvilkår, samt styrer virksomheten og de ansatte etter norske ledelsesprinsipper - kort vei til ledelse, likestilling, åpenhet og vektlegging av god balanse mellom fritid og arbeid. Dette er dokumentert via jevnlige medarbeiderundersøkelser, samt tilbakemeldinger fra ansatte og tidligere ansatte på tjenester som Glassdoor. Totalt sett bidrar Cefalo AS til å sette en høy standard for arbeidsvilkår via Cefalo Bangladesh Ltd via sin posisjon i markedet som en av de mest attraktive arbeidsplassene for teknologer i Dhaka. Videre bidrar Cefalo til fattige barn og unges utdanning i Bangladesh via ulike støtteordninger.

I tillegg har vi avdekket følgende vesentlig risiko for negative konsekvenser:
Bangladesh som land har utfordringer når det gjelder arbeideres rettigheter, korrupsjon og menneskerettigheter generelt, blant annet dokumentert av Global Rights Index. Det er utbredt fattigdom, men landet er i en sterk økonomisk utvikling - noe som også Cefalos forretningsdrift bidrar til.

Rapporter fra Global Rights Index peker på tekstilbransjen som ansetter ca 4,5 millioner mennesker i Bangladesh som den mest problematiske delen ift beskyttelse av arbeidernes rettigheter. Bureau of International Labor Affairs i USA har videre definert følgende produkter som Cefalo Bangladesh Ltd kan ha kjøpt - direkte eller indirekte - lokalt i Bangladesh som problematiske ift bruk av barnearbeid og “forced labour”: murstein, møbler med stålkomponenter, klesprodukter, glass, såpe, fjærkre og salt. Når man opererer i Bangladesh er dette produkter man ikke kan unngå å anskaffe i det lokale markedet, direkte eller indirekte, trass i at noen av dem er definert som produkter med risiko heftet til seg. Det er derfor risiko for at Cefalo AS har kjøpt produkter av leverandører som ikke opererer iht kravene i åpenhetsloven og Cefalos Code of Conduct.

 

For å stanse avdekkede negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

Undersøkelsene har resultert i en liste med tiltak som enten er gjennomført eller vil gjennomføres i Cefalo Bangladesh Ltd i løpet av 2023. Dette inkluderer justeringer på standard arbeidskontrakt, fysiske tiltak på kontorlokaler for å øke sikkerhetsnivået, inkludering av Cefalo Bangladesh Ltd i Cefalo AS sitt system for internkontroll etter GDPR sine krav og ansvarliggjøring av ledelse og styre i Cefalo Bangladesh Ltd etter åpenhetslovens krav.

 

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

Cefalo Bangladesh Ltd kjøper - direkte eller indirekte - produkter Bureau of International Labor Affairs i USA har definert som potensielt problematiske lokalt i forbindelse med drift av kontorfasiliteter og matservering til ansatte. Gitt Cefalos begrensede relative størrelse lokalt i disse markedene i Bangladesh, samt at problemene i stor grad er systemiske, er det vurdert at Cefalo har begrensede muligheter til å påvirke disse leverandørene direkte. Cefalo AS og Cefalo Bangladesh Ltd er forpliktet gjennom Cefalo Code of Conduct til å velge ansvarlige partnere. Sentrale partnere har blitt bedt om å forplikte seg til å følge vår Code of Conduct, og de som eventuelt ikke forplikter seg til dette vil vurderes byttet ut.

 

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat:

Fysisk sikkerhet på kontorer i Bangladesh har økt, det er implementert flere tiltak ift informasjonssikkerhet som har minsket risiko for brudd på personvernet til våre ansatte, og leverandører følges tettere opp ift ansvarlighet og kvalitet. Oppmerksomheten om bruk av ansvarlige partnere har økt og er forankret i styret og ledelse i både Cefalo AS og Cefalo Bangladesh Ltd.